กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมนัสนันท์ บุญเกิด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรีย์ เอียดแก้ว

ครู คศ.3

 

นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์

ครู คศ.3

นายณตภณ พรหมสมบัติ

ครู คศ.2

นางอดใจ ทองคำ

ครู คศ.2

นายจฑัณ คงทอง

ครู คศ.2

นางศรณัฐภัคชน์ สืบสุวรรณ

ครู คศ.2

นางสมศรี โพทะโส

ครู คศ.3

 

นางสาววรรณิสา บุญอ่อน

ครู คศ. 2

นางสาวเปมิกา เรืองนาค

ครู ผู้ช่วย

นายชาญวิชัย ศรีวงศา

ครู คศ.2

นายสุริยา สินธุ์ทอง

ครู คศ.2

 558 total views,  6 views today