กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสญามล ทองขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางภาสินี ยะกัณฐะ

ครู คศ.3

 

นางสุวรรณา ฤทธิมนตรี

ครู คศ.3

นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์

ครู คศ.3

นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทอง

ครู คศ.3

นางสาวอรอุรา นภาพันธ์

ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธ์

ครู คศ.2

 

นางรัชนี รัตนมุนี

ครู คศ. 2

นายณัฐวุฒิ ทองมา

ครู คศ.1

นางสาวกษมา เรืองสังข์

ครูผู้ช่วย

 548 total views,  2 views today