กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางอังศุมาลิน ทองพลัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิรินทิพย์ บางเมือง

ครู คศ.2

นางสาวธัญญาลักษณ์ โยมา

ครูผู้ช่วย

Loading