กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางธัญญชล จิระภัคฆนากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราภรณ์ หลินมา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสุวิมล นพนิช

ครู คศ.3

นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์

ครู คศ.3

นางสุพิศ พลเกษตร

ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ศรศิลป์

ครู คศ.2

นางสาวนงเยาว์ แก้วบัว

ครู คศ.2

นายฐปนนท์ ฤทธานนท์

ครู คศ.2

 

นางอุณารัตน์ ซ้ายเกล้า

ครู คศ. 2

Mr.Choy Annson Camacho

Miss Jackielyn M.Jaque

นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ วิโรจน์ศิราวุธ

ครูผู้ช่วย

 

 582 total views,  2 views today