กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมนัสนันท์ บุญเกิด

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรีย์ เอียดแก้ว

ครู คศ.3

 

นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์

ครู คศ.3

นายณตภณ พรหมสมบัติ

ครู คศ.2

นางอดใจ ทองคำ

ครู คศ.3

นายสุริยา สินธุ์ทอง

ครู คศ.2

นางศรณัฐภัคชน์ สืบสุวรรณ

ครู คศ.2

นางสมศรี โพทะโส

ครู คศ.3

นางสาววรรณิสา บุญอ่อน

ครู คศ. 2

นางสาวเปมิกา เรืองนาค

ครู ผู้ช่วย

นายชาญวิชัย ศรีวงศา

ครู คศ.2

นางสิรินพร จิ้วบุญชู

ครู คศ.1

นายชุติมันต์ นุ่นแก้ว

                                        ครูอัตราจ้าง

Loading