การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 STEPs ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Loading