เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

#ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

>>> เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

>>> ประเภทโควต้านักเรียนเดิม : นักเรียนม.3 เดิมโรงเรียนชะอวด

>>> รับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

>> สมัครได้ที่ : ห้องวิชาการ โรงเรียนชะอวด

>> เอกสาร/หลักฐาน : รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป