แผนภาพแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565