กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางจุรีย์ ชื่นบาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิวาดี บัวจันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวอำไพ คุ้มภัยรันต์

ครู คศ.3

นางสุจิตรา สุวรรณา

ครู คศ.3

นายพรพัฒน์ พรหมขวัญ

ครู คศ.3

นางสาวศิริพร เอียดขลิก

ครู คศ.2

นางรัตนา ระย้า

ครู คศ.2

 

นางพัชรี แดงช่วง

ครู คศ. 2

นางวนิดา ฉิมภักดี

ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ชูแก้ว

ครู คศ.2

นายดาราศักดิ์ นพสถิตย​์

ครู คศ.2

นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง

ครู คศ.2

นางสาวสาริกา สุขวานิตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวซัลวา ฮาดีหลี

ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ จงกล

ครู

นางสาวณิชนันท์ ภูมิวาส

ครูผู้ช่วย

 624 total views,  2 views today