คณะผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล นายอนันทน์  แดงเรือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 083-2740841
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anandang2523@gmail.com

 

ชื่อ-สกุล นายปฏิเวธ  แก้วนาม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 085-1825172
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kaewnampatiwate@gmail.com

 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววิภาวดี  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 095-0298765
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wipadeede@gmail.com

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจีระภา  บุญไชย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 092-6148455
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jarapeka3829@gmail.com

Loading