กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายนฤพล แสงวิเชียร

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมนชิดา หนูแก้ว

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคนึงนิจ เหมือนพะวงศ์

ครู คศ.3

นายปวเรศ วงศ์ฤคเวช

ครู คศ.1

นางสาวจุรีรัตน์ เทพสง

ครู คศ.3

นายฐิติพงศ์ พันธ์ดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ ย้อยด้วง

ครูผู้ช่วย

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข

ครู คศ.2

นางรุ่งทิวา ทองมา

ครู คศ.2

Loading