กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายนฤพล แสงวิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมนชิดา หนูแก้ว

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคนึงนิจ เหมือนพะวงศ์

ครู คศ.3

นายปวเรศ วงศ์ฤคเวช

ครู คศ.1

นางสาวจุรีรัตน์ เทพสง

ครู คศ.3

นายฐิติพงศ์ พันธ์ดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ ย้อยด้วง

ครูผู้ช่วย

 618 total views,  2 views today