กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

นางจตุพร จุลภักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาวดี พลฤทธิ์

ครู คศ.3

นายกรุงทอง มามาก

ครู คศ.3

นายก่อเกียรติ ทีพารัตน์

ครู คศ.2

นายไพรัช สุคตะ

ครู คศ.2

นางสาวชิดชนก หยู่หนูสิงห์

ครูผู้ช่วย

Loading