รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนไทย ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข”

โรงเรียนชะอวด ขอแสดงความยินดี กับนายพีรพัฒน์ พิเคราะห์ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนชะอวด และแกนนำ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนไทย ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข” ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบรางวัลโดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading