คำสั่งโรงเรียนชะอวดเรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชะอวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Loading