รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง โดยการเรียนรู้แบบไฮบริด ใช้สื่อออนไลน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชะอวด

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคโควิด 19 โดยการใช้ชุดการสอนออนไลน์ พระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

Loading