สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง