กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางจุรีย์ ชื่นบาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวอำไพ คุ้มภัยรันต์

ครู คศ.3

นางสุจิตรา สุวรรณา

ครู คศ.3

นายพรพัฒน์ พรหมขวัญ

ครู คศ.3

นางสาวศิริพร เอียดขลิก

ครู คศ.2

นางรัตนา ระย้า

ครู คศ.2

นางพัชรี แดงช่วง

ครู คศ.2

นางวนิดา ฉิมภักดี

ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ชูแก้ว

ครู คศ.2

นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์​

ครู คศ.3

นางทิวาดี บัวจันทร์

ครู คศ.2

นางสาวสาริกา สุขวานิตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวซัลวา ฮาดีหลี

ครูผู้ช่วย

นางสาววรัฎฐา ปานเพชร

ครู คศ.2

นางสาวณิชนันท์ ภูมิวาส

ครูผู้ช่วย

นางสาวดนิตา โยธารักษ์

ครูผู้ช่วย

 

Loading