โรงเรียนชะอวดของเราน่าอยู่

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)
ภาพความน่ารักของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ที่ร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะก่อนกลับบ้านทุกวันคนละ 3 ชิ้น เสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบ การร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนของเราที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโครงการที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอวด นับว่าเป็นกิจกรรมโครงการที่ดีมาก ฝึกให้นักเรียนมีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การพัฒนาตนให้เป็นบุคคลคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมต่อไป
“ช.อ.ยุคใหม่ ช.อ.ที่ 1”

Loading