กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 

 

นายสมพร แก้วเกลี้ยง

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชลธวัช ช่วยสงค์

ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วย

ครู คศ.3

นางสาวหนึ่งฤทัย นวลพลับ

ครู อัตราจ้าง

นายวงศกร พงค์จันทร์เสถียร

ครู ผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ เรนเรือง

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สงจันทร์

ครู คศ.1

Loading