กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 

 

นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วย

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเชาวลิตร ศรีใหม่

ครู คศ.3

 

นายชลธวัช ช่วยสงค์

ครู คศ.2

นายสมพร แก้วเกลี้ยง

ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย นวลพลับ

ครู อัตราจ้าง

นายวงศกร พงค์จันทร์เสถียร

ครู ผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ เรนเรือง

ครูผู้ช่วย

Loading