ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชะอวด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่เลขที่  888 หมู่ที่  9  ถนนรถไฟสาย 3 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนชะอวดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๘ ไร่เศษ จัดตั้งขึ้นในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีคณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วยนายชัยรัตน์ จุลโมกข์ นายอำเภอชะอวด นายฟื้น มาทอง ศึกษาธิการอำเภอชะอวด นายสุพจน์  เพชรขำ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชะอวด เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมสามัญชะอวด” ( นศ. ๑๗) มีนายสุพจน์  เพชรขำ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 ปีการศึกษา ๒๕๐๓ ได้โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๗ ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้โอนมาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาอีกครั้งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชะอวด” โดยมี นายสุพจน์  เพชรขำ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยนายสวงษ์  ชูกลิ่น  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  ๓

 วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๓ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

 

 

Loading