การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2566

 

Loading