กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวจิราภรณ์ หลินมา

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุวิมล นพนิช

ครู คศ.3

นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์

ครู คศ.3

นางธัญญชล จิระภัคฆนากร

ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ศรศิลป์

ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ แก้วบัว

ครู คศ.2

นายฐปนนทน์ ฤทธานนท์

ครู คศ.2

นางอุณารัตน์ ซ้ายเกล้า

ครู คศ. 2

Mr.Choy Annson Camacho

Miss Jackielyn M.Jaque

นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ วิโรจน์ศิรวุธ

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

นายสมใจ จันสุสี

ครู คศ. 3

Loading