กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวสญามล ทองขาว

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทอง

ครู คศ.3

รองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุวรรณา ฤทธิมนตรี

ครู คศ.3

นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์

ครู คศ.3

นายอดินันต์ สายนุ้ย

ครู คศ.1

นางรัชนี รัตนมุณี

ครู คศ.2

นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธ์

ครู คศ.2

นางสาวรุ่งรัตน์ สายจันทร์

ครู อัตราจ้าง

นายณัฐวุฒิ ทองมา

ครู คศ.1

นางสาวกษมา เรืองสังข์

ครูผู้ช่วย

Loading