ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายสุพจน์ เพชรขำ

พ.ศ. 2499 – 2523

นายกฤษณ์ วณิชพันธ์

พ.ศ. 2523 – 2525

นายสวงศ์ ชูกลิ่น

พ.ศ. 2525 – 2531

นายวินัย ชามทอง

พ.ศ. 2531 – 2532

นายโยธิน จารุภูมิ

พ.ศ. 2532 – 2535

นายสมคิด เกตุแก้ว

พ.ศ. 2535 – 2543

นายพิศาล ศรีวรเดชไพศาล

พ.ศ. 2543 – 2548

นายประดับ แก้วนาม

พ.ศ. 2548 – 2555

นายสง่า นาวารัตน์

พ.ศ. 2558 – 2561

นายประยูร รักษ์กำเนิด

พ.ศ. 2561 – 2563

 

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

Loading