การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 41 total views,  2 views today