กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน

#ประกาศโรงเรียนชะอวด

เรื่อง กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนของ
(ชุดพละ กระเป๋า สมุด และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ)
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนชะอวด

>> จัดจำหน่ายแยกตามระดับชั้น
(ตามตารางที่กำหนด)
>>> เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
>>> การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด