ขอชื่นชมนางสาวญาณิศา นวลแสง และนางสาวสโรชา ส้มอุ้ย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2565 ระดับภาคใต้

โรงเรียนชะอวดขอชื่นชมนางสาวญาณิศา นวลแสง และนางสาวสโรชา ส้มอุ้ย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชะอวดเข้าร่วมการอบรมค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2565 ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีครูฐิติพงศ์ พันธ์ดี และครูจุฑารัตน์ ย้อยด้วง เป็นครูที่ปรึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”